Thiên Long Trí Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về Thiên Long Trí instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Hospital Management System ( HMS by AlmightyCS )
Hospital Management System for managing Hospital and medical facilities flows
Atharva Theme General
Atharva Theme General
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thiên Long Trí - HMS Booking
Thiên Long Trí - Modify HM
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Thiên Long Trí - VMS - Báo cáo lợi nhuận
Thiên Long Trí - VMS - Odoo Menus Roots
Thiên Long Trí - VMS - Đơn thuốc upgrade
Thiên Long Trí - VMS - In đơn thuốc
Thiên Long Trí - VMS - Products Import
Thiên Long Trí - VMS - Purchase Custom
Thiên Long Trí - VMS - Purchase Order Return
Thiên Long Trí - VMS - RT Activities MGMT Custom
Excel, Word, Pdf Report
Convert .ods, .odt template to Excel, Word, Pdf ... - Chuyển đổi file template .ods, .odt qua các định dạng .docx, .xlsx, .pdf ...
Activity Management | Activity Dashboard | Activity Monitoring | Activity Views
schedule activity management Mail Activity Board daily to do management to do list crm activity management sale activity management
Thiên Long Trí - RT Activities MGMT Custom
Thiên Long Trí - VMS - Update All Module
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Theme Laze
Multipurpose Premium Responsive Odoo Theme - Fashion, Furniture, Sports, Jewellery, Corporate